תנאי השירות

12. כללי
12.1 הנספחים המצורפים להזמנה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
12.2 כל תיקון, שינוי או תוספת להזמנה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על נט מערכות.
12.3 תנאי הזמנה זו תחול על כל תוספת ו/או שינוי ו/או שדרוג למעט אם נקבע אחרת.
12.4 החתימה על טופס הזמנה זה מהווה אישור הלקוח לשאת בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בהעתקת ציוד במקרה שישונה מיקומו לבקשת הלקוח ו/או עקב אילוצים לשנות מיקומו לאחר התקנתו בהתאם להחלטת נט מערכות
12.5 בקשה לתוספות ושינויים יש להפנות למוקד נט מערכות בטלפון 02-6240712
12.6 או לחילופין למייל: [email protected]
12.7 תקלות יטופלו באמצעות שליטה מרחוק ו/או באמצעות טכנאי שיגיע ללקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי של נט מערכות, במקרה וישלח טכנאי, הלקוח מתחייב לשאת בעלויות למעט במקרה והתקלה ארעה עקב התקנת השירות על ידי נט מערכות ולא שונה ע"י הלקוח או גורם צד שלישי אחר.
12.8 הלקוח ימנה מנהל מערכת מטעמו אשר יהיה הנציג הבלעדי מטעמו מול נט מערכות ויהיה מוסמך לקבל כל החלטה ו/או התחייבות מטעם הלקוח.
12.9 במקרה שלא יוחזר ציוד של נט מערכות עקב כל סיבה שהיא לרבות, אובדן, גניבה או שהציוד ניזוק הלקוח יחוייב במלא הסכום כפי שיקבע מעת לעת.
12.10 האמור בהזמנה זה הינו בכפוף להוראות משרד התקשורת ו/או לכל דין.
12.11 כל הסכם שיבוצע מול נט מערכות והלקוח הן בעל פה והן בכתב מושתת על פי דין תורה והיתר עסקה.

13. אחריות
13.1 הלקוח יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ל נט מערכות
13.2 הלקוח מתחייב לפעול על פי דין ולא לעשות כל מעשה ו/או מחדל המנוגדים לדין, הלקוח מתחייב לשאת באחריות המלאה והבלעדית ללא יוצאים מן הכלל ומתחייב לשפות את נט מערכות מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צג שלישי.
13.3 נט מערכות לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו למעט נזק ישיר בלבד שייגרם כתוצאה ממעשה מכוון או רשלנות חמורה של נט מערכות.
13.4 נט מערכות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או הפסקת השירותים.
13.5 נט מערכות לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים ו/או עלויות שייגרמו במקרה של גניבת מכשירים ו/או שיחות טלפון מאתר הלקוח ו/או בכניסה מרחוק, גניבת פרטי כניסה למערכת ו/או גניבת שיחות מאפליקציות שמותקנות על מחשבים, טבלטים, טלפונים סלולריים וכו' של הלקוח. בכל מקרה של גניבת שיחות, הלקוח הוא זה שיישא במלוא התשלום בגין השיחות.

14. הפסקת השירות
נט מערכות תהא רשאית להפסיק את השירות ללא כל אתראה במקרים הבאים:
14.1 במקרה של אי תשלום חוב של הלקוח ל נט מערכות
14.2 במקרה של שימוש שלא כדין.
14.3 במקרה של שימוש לרעה ו/או באופן המהוה הפרעה לצד שלישי ו/או למשתמשים אחרים.
14.4 לצורך תחזוקה ו/או הקמה שלא מאפשרת הפסקת השירות בתיאום עם הלקוח עקב צורך דחוף או מיידי.

15. המחאת זכויות
15.1 נט מערכות על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להמחות את התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לצד שלישי.
15.2 הלקוח אינו רשאי להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו ללא אישור מראש ובכתב של נט מערכות.
• שירות – השירות מצריך חיבור לאינטרנט עםIP קבוע עבור הטלפונים בלבד ועל הלקוח לדאוג להספקתו הסדירה.
• ההצעה תקפה במשך 14 יום מיום הוצאתה
חתימת הלקוח:

__________________
16. חיוב ותשלומים
16.2 דמי התקנה חד פעמיים עבור הוספת שירותים למערכת לאחר הזמנה זו יחוייב בתשלום חד פעמי באותו גובה של התשלום החודשי, תשלום עבור שינוי בחבילת דקות 39 שח.
16.3 החתימה על הזמנה זו על ידי הלקוח מהווה הסכמה להתקנת השירות והתשלומים עבור השירותים.
16.4 החיוב עבור השירות יחל לאחר התקנת השירות במועד שייקבע על ידי נט מערכות, הלקוח מתחייב לשלם עבור השירות גם אם לא נעשה שימוש בשירות.
16.5 במקרה של אי תשלום, נט מערכות תהא רשאית להפסיק את השירות לפי הזמנה זו ו/או כל שירות אחר שמקבל הלקוח.
16.1 ציוד שנרכש על ידי הלקוח יישאר בבעלותה של נט מערכות עד לפירעון המלא של התשלום.
16.2 חיוב לדקת שיחה נייח נייד בישראל ללא חבילת דקות או מעבר לחבילת דקות שנרכשה הינו: 0.1293 ש"ח

17. אני הח"מ מצהיר ומתחייב כדלקמן:
א. מורשה ומוסמך להזמין את השירות בהתאם לאמור בהזמנה זו בשמי ו/או בשם הלקוח ו/או החברה שפרטיה רשומים.
ב. לחייב אותי בכל סכום ו/או הוצאה במידה ויתברר כי אינני מוסמך ו/או מורשה.
ג. אני מסכים ומקבל את התנאים בהזמנה זו ואת החיובים עבור השירותים והציוד.
ד. הלקוח ו/או מי מטעמו פועלים על פי דין.